Fagportal-forside       Hvilke vaksiner trenger jeg?       Prisliste       Kart og åpningstider      Publikumssider

 

Fritagelsesattest for vaksinering mot gulfeber

En fritagelsesattest er en legeattest som sier at man av medisinske grunner ikke kan vaksineres mot gulfeber. Attesten skal kunne forevises der innreisemyndighetene krever at man har gyldig gulfebersertifikat for å kunne komme inn i landet. Vi har ingen jurisdiksjon over andre lands innvandringspolitikk, så vi kan ikke gi noen garanti for at en slik attest blir godtatt, men det er hittil ikke rapportert at noen har nektet å godta slike attester.

Det finnes noen absolutte kontraindikasjoner mot gulfebervaksine:

Graviditet

Det er aldri påvist fosterskade på grunn av gulfebervaksine, men man gir kort og godt ikke levende vaksiner til gravide. Dersom man i ettertid skulle vise seg å være gravid da man fikk gulfebervakisinen er det ikke noe å være bekymret for.

Vedrørende amming: det er aldri påvist skadelige effekter av gulfebervaksine på barn som har diet en mor som har fått gulfebervaksine. Amming regnes ikke som kontraindikasjon. Men man unngår likevel å gi gulfebervaksine til ammende om de ikke skal reise til et gulfeberland.

Immunsvikt

Personer med svekket immunforsvar, enten det skyldes sykdommer som nedsetter immunforsvaret (for eksempel HIV og leukemi) eller medisiner som nedsetter immunforsvaret (for eksempel visse medisiner mot leddgikt og mot allergi). HIV-pasienter med >200 CD4 celler er neppe i noen risiko for farlige komplikasjoner av gulfebervaksinen, så om man skulle komme i skade for å gi gulfebervaksine vil det ikke være farlig, men i utgangspunktet gir vi fritagelsesattest til alle HIV-positive, om de ikke kan unngå en høy risiko for eksponering av gulfebersmitte.

Farlige allergiske reaksjoner ved tidligere vaksinering mot vaksiner som er produsert på egg

Farlige allergiske reaksjoner er de såkalte anafylaktiske reaksjoner, det vil si straksreaksjoner i form av utslett (elveblest) og/eller hevelser i ansiktet, astma, blodtrykksfall og eventuelt bevisstlløshet. Dersom vi er i tvil om noen har hatt en slik reaksjon i forbindelse med inntak av egg gir vi heller en fritagelsesattest enn å ta risikoen på et anafylaktisk sjokk.

Relativ kontraindikasjon:

Høy alder

Det er i den senere tid blitt rettet oppmerksomhet mot risikoen for alvorlige bivirkninger av selve gulfebervaksineviruset, som i verste fall kan gi en sykdom som ligner på ekte gulfeber. Encefalitt (hjernebetennelse) kan sees hos babyer, men vi gir uansett aldri gulfebervaksine til barn under ni måneder, og det kreves sjelden til barn under ett år. Men det er også økt risiko for både hjernebetennelse og såkalt viscerotrop sykdom, som kan gi lever- og nyresvikt, hos gamle mennesker. Se gulfeberkapittelet i siden om reisevaksiner, hvor vi ha skrevet om fritagelse på grunn av høy alder. På Reiseklinikken gir vi fritagelsesattest for gulfebervaksine ved feriereiser (med svært liten risiko for å bli smittet av gulfeber) til mange reisende over 60 år. Dersom de skal oppholde seg lenge i et høyrisikoområde må vi likevel gi vaksinen. De som har fått gulfebervaksine en eller annen gang tidligere i livet kan godt få vaksinen uansett alder.

Videre lesning: CDC's anbefalinger

Søk i dette nettstedet:


Viktig informasjon og forbehold